2018-05-21 06:48:20.645968 nusoap_client: ctor wsdl=wsdl timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(63) "http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL" 2018-05-21 06:48:20.646021 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL 2018-05-21 06:48:20.646036 nusoap_client: call: operation=GetTopBookListData, namespace=, soapAction=, rpcParams=1, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(1) { ["parameters"]=> array(1) { ["ShowKidsBook"]=> int(0) } } headers=bool(false) 2018-05-21 06:48:20.646052 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL 2018-05-21 06:48:20.646065 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2018-05-21 06:48:20.646075 wsdl: parse and process WSDL path= 2018-05-21 06:48:20.646089 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2018-05-21 06:48:20.646099 wsdl: parse and process WSDL path=http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL 2018-05-21 06:48:20.646105 wsdl: parse WSDL at path=http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL 2018-05-21 06:48:20.646113 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL 2018-05-21 06:48:20.646123 soap_transport_http: ctor url=http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2018-05-21 06:48:20.646135 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2018-05-21 06:48:20.646140 soap_transport_http: parsed URL host = w3.jireyeketab.com 2018-05-21 06:48:20.646145 soap_transport_http: parsed URL path = /jirewservice/jirewebservice.asmx 2018-05-21 06:48:20.646150 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2018-05-21 06:48:20.646166 soap_transport_http: set header Host: w3.jireyeketab.com 2018-05-21 06:48:20.646186 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2018-05-21 06:48:20.646196 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2018-05-21 06:48:20.646203 soap_transport_http: set header Connection: close 2018-05-21 06:48:20.646212 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2018-05-21 06:48:20.646221 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host w3.jireyeketab.com, port 80 2018-05-21 06:48:20.646230 soap_transport_http: calling fsockopen with host w3.jireyeketab.com connection_timeout 0 2018-05-21 06:48:20.646790 soap_transport_http: Couldn't open socket connection to server http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL prior to connect(). This is often a problem looking up the host name. 2018-05-21 06:48:20.646807 wsdl: Getting http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL - HTTP ERROR: Couldn't open socket connection to server http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL prior to connect(). This is often a problem looking up the host name. 2018-05-21 06:48:20.646826 nusoap_client: checkWSDL 2018-05-21 06:48:20.646835 nusoap_client: got wsdl error: Getting http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL - HTTP ERROR: Couldn't open socket connection to server http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL prior to connect(). This is often a problem looking up the host name. 2018-05-21 06:48:20.646952 nusoap_client: ctor wsdl=wsdl timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(63) "http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL" 2018-05-21 06:48:20.646969 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL 2018-05-21 06:48:20.646979 nusoap_client: call: operation=GetTopBookListData, namespace=, soapAction=, rpcParams=1, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(1) { ["parameters"]=> array(1) { ["ShowKidsBook"]=> int(1) } } headers=bool(false) 2018-05-21 06:48:20.646993 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL 2018-05-21 06:48:20.647001 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2018-05-21 06:48:20.647007 wsdl: parse and process WSDL path= 2018-05-21 06:48:20.647016 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2018-05-21 06:48:20.647025 wsdl: parse and process WSDL path=http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL 2018-05-21 06:48:20.647030 wsdl: parse WSDL at path=http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL 2018-05-21 06:48:20.647037 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL 2018-05-21 06:48:20.647044 soap_transport_http: ctor url=http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2018-05-21 06:48:20.647054 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2018-05-21 06:48:20.647060 soap_transport_http: parsed URL host = w3.jireyeketab.com 2018-05-21 06:48:20.647065 soap_transport_http: parsed URL path = /jirewservice/jirewebservice.asmx 2018-05-21 06:48:20.647070 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2018-05-21 06:48:20.647082 soap_transport_http: set header Host: w3.jireyeketab.com 2018-05-21 06:48:20.647094 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2018-05-21 06:48:20.647102 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2018-05-21 06:48:20.647108 soap_transport_http: set header Connection: close 2018-05-21 06:48:20.647114 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2018-05-21 06:48:20.647122 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host w3.jireyeketab.com, port 80 2018-05-21 06:48:20.647129 soap_transport_http: calling fsockopen with host w3.jireyeketab.com connection_timeout 0 2018-05-21 06:48:20.647150 soap_transport_http: Couldn't open socket connection to server http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL prior to connect(). This is often a problem looking up the host name. 2018-05-21 06:48:20.647160 wsdl: Getting http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL - HTTP ERROR: Couldn't open socket connection to server http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL prior to connect(). This is often a problem looking up the host name. 2018-05-21 06:48:20.647175 nusoap_client: checkWSDL 2018-05-21 06:48:20.647182 nusoap_client: got wsdl error: Getting http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL - HTTP ERROR: Couldn't open socket connection to server http://w3.jireyeketab.com/jirewservice/jirewebservice.asmx?WSDL prior to connect(). This is often a problem looking up the host name. 
پنج شنبه, 05 فروردين 1395 13:05

پرستاره‌های جیره‌کتاب

نوشته: ماني شهرير
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

دریافت بازخورد و نظر مشترکین جیره‌کتاب درباره کتاب‌هایی که می‌خوانند، از همان روزهای آغاز فعالیت‌مان در زمستان 1383، یکی از اولویت‌های مهم کارمان بوده است. این اطلاعات ارزشمند کاربردهای مختلفی دارد و می‌توان با تحلیل‌های مختلف آماری، استفاده‌های بسیاری از آن برد. یکی از ساده‌ترین این کاربردها، بوجود آمدن فهرستی از کتاب‌های مورد اقبال خوانندگان با توجه به امتیازهای اعطا شده به کتابهاست. بسیاری از مشترکین جیره‌کتاب، مخصوصا دوستانی که تازه به ما می‌پیوندند، جیره‌های ماهانه‌شان را از میان عناوین این فهرست انتخاب می‌کنند.

در ذیل فهرست یکصد کتاب پرستاره جیره‌کتاب، که بیشترین مجموع امتیازها را از مشترکین ما دریافت کرده‌اند، مشاهده می‌کنید. برخی از این کتاب‌ها، مثل "بادبادک‌باز" و "عطر سنبل، عطر کاج" و "کیمیا خاتون" الان مدتهاست که در صدر فهرست جا خوش کرده‌اند و رتبه‌شان دست‌نخورده مانده. بعضی کتاب‌ها هم مثل "مریخی"، "دوزخ" و "پیش از آن‌که بخوابم" چند صباحی است که به این فهرست راه یافته‌اند و آرام‌آرام دارند مسیرشان را به سمت صدر فهرست باز می‌کنند! به هر حال از آنجا که این "رده‌بندی" براساس بازخورد مشترکین و خوانندگان جیره‌کتاب شکل می‌گیرد، با دریافت هر نظر و امتیاز جدید این امکان وجود دارد که رتبه کتاب‌ها در فهرست جابجا شده و یا عنوان جدیدی وارد فهرست شود و یکی از عنوان‌های موجود را از فهرست بیرون بیاندازد.

شما با تکمیل فرم عضویت جیره‌کتاب می‌توانید به بخش ویژه مشترکین دسترسی پیدا کرده و در آنجا نظرتان را برای کتاب‌هایی که خوانده‌اید (حتی آنها که احیانا به روش‌های دیگری تهیه‌شان کرده‌اید) ثبت کنید و موجب راهیابی کتاب‌های محبوب‌تان به این فهرست بشوید.

 

فهرست یکصد کتاب پرستاره جیره‌کتاب براساس امتیازهای دریافتی از سوی اعضا
(بزرگسالان)

فهرست یکصد کتاب پرستاره جیره‌کتاب براساس امتیازهای دریافتی از سوی اعضا
(کودک و نوجوان)

خواندن 12788 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

با ما در تماس باشيد

تلفن: 88718488 - 021 و 88105248 - 021

نشاني پست الكترونيك: info@jireyeketab.com

دريافت پيام كوتاه (SMS): 02188718488

نشاني پستي: تهران، صندوق پستي 1886-15875

ما را دنبال كنيد

در تلگرام:
https://telegram.me/jireyeketab

در فيس‌بوك:
https://www.facebook.com/jireyeketab

در گوگل‌پلاس:
http://google.com/+Jireyeketab4u